Otázky a odpovědi:

 

1) Pro koho jsou požadovány zkoušky profesní kvalifikace dle národní kvalifikace „Strážný“, kód 68-008-E, a „Detektiv koncipient“ kód 68-009-M

Tato zkouška je živnostenským úřadem požadována pro každého, kdo požaduje vystavení živnostenského oprávnění pro oblast „Ostraha majetku a osob“ a dále „Detektivní služby“.Dále musí mít zkoušku profesní kvalifikace složenou všichni zaměstnanci soukromých bezpečnostních společností, kteří vykonávají zaměstnání na pozici strážný (strážní služba, recepční služba, převozy cenností, financí apod.) a detektiv koncipient (detektivní služby) a zaměstnanci dalších organizací a podniků, kde je vykonávaná činnost pracovník ostrahy majetku a osob. Také pro ně je požadována profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

2) Kdy a kdo se bude muset prokazovat "Osvědčením o získání profesní kvalifikace" strážný nebo detektiv koncipient?

Osvědčením o profesní kvalifikaci strážný nebo detektiv koncipientse bude muset prokazovat každýzaměstnanec soukromé bezpečnostní společnostia také zaměstnanci  dalších organizací, podniků a institucí(včetně tzv. "brigádníků"),kteří budou vykonávat pracovní činnosti ve shora uvedených pozicích, a to od1. srpna 2012.Uvedený termín a zároveň i povinnost pro zaměstnavatele a zaměstnance jsou stanoveny zákonem č. 155/2010 Sb., část šestá, článek VII., pod číslem 67 odst. 3.

3) Je možné udělit nějaké sankce podnikateli za nesplnění povinnosti podmínek ve vztahu k odborné způsobilosti vlastní či svých zaměstnanců po 1. srpnu 2012?

Ano, je to možné. Podnikatel se tak dopustí správního deliktu podle § 62 odst. 1 živnostenského zákona. Za tento správní delikt může živnostenský úřad uložit pokutu podle § 62 odst. 4 písm. b) citovaného zákona do výše 100 000,- Kč (v blokovém řízení podle § 62 odst. 5 citovaného zákona lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč).

4) Koho se povinnost složit zkoušku netýká? 

Povinnost složit zkoušku se netýká osob s vysokoškolským vzděláním (jakéhokoli směru), absolventů vyššího odborného vzdělání právnického, bezpečnostního, nebo obdobného zaměření, dále pak osob, které mají střední vzdělání s maturitní zkoušku z oboru právního nebo bezpečnostního a také osob, které absolvovali rekvalifikační kurz pro oblast „Ostraha majetku a osob“ akreditovaný Ministerstvem školství ČR. Více je uvedeno v §§ 3 až 6 zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, ale hlavně na stránkách Národní soustavy kvalifikací.


5) Jakým způsobem se mohu na zkoušku přihlásit?

První způsob je, že se zkušebnímu komisaři telefonicky přivlásíte ke zkoušce profesní kvalifikace strážný na telefonní číslo 776 055 470 a domluvíte si termín přípravného kurzu a zkoušky profesní kvalifikace Strážný, který najdete na www.bezpecnostnikvalifikace.cz

 

Druhý způsob je, že napíšete "Přihlášku" ke zkoušce autorizovanému zkušebnímu komisaři na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , že se chcete v daném termínu přihlásit ke zkoušce profesní kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient a zároveň v přihlášce uvedete svoje nacionále, tj. jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo a adresu svého trvalého bydliště.

 

Třetí způsob je, že si z těchto webových stránek stáhnete přihlášku ke zkoušce a po jejím vyplnění ji pošlete poštou autorizovanému zkušebnímu komisaři MV ČR na adresu: Mgr. Bc. Milan Veselý, Krajinská 230/31, 370 01 České Budějovice. 

Další možností je, že "Přihlášku" naskenujete a pošlete elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UPOZORNĚNÍ:
 

Přihlášení ke zkoušce je nutné zaslat autorizovanému komisaři, některým ze shora uvedených způsobů, minimálně dva dny před termínem zkoušky!


6) Kdo mne připraví ke složení zkoušky dílčí kvalifikace?

Kvalifikovaní lektoři, autorizovaní zkušební komisaři Ministerstva vnitra ČR, Vás připraví ke složení zkoušky odborné způsobilosti jak pro profesní kvalifikaci „Strážný“, kód 68-008-E, tak pro profesní kvalifikaci „Detektiv koncipient“, kód 68–68-009-M. Nabízíme vám přípravu jak formou jednodenního přípravného kurzu v rozsahu 6 vyučovacích hodin spojeného se zkouškou odborné způsobilosti, a to v jednom jediném dni, ale nabízíme také i přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti formou akreditovaného rekvalifikačního kurzu v rozsahu 40 vyučovacích hodin. 

 

7) Kde je příprava a zkouška prováděna?

Přípravu, formou přípravného jednodenního odborného kurzu s následnou zkoušku profesní kvalifikace strážný, provádějí kvalifikovaní lektoři, autorizovaní zkušební komisaři Ministerstva vnitra ČR, v příjemných a dobře technicky vybavené učebně AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., Krajinská 230/31, České Budějovice, anebo po dohodě s vámi ve vašich zařízeních po celém území České republiky. V rámci individuální komunikace s námi, vám nabídneme místo, které vám bude vzhledem k vašemu bydlišti, případně profesnímu působišti, nejvíce vyhovovat, a to v případě, pokud se bude jednat o skupinu více než 10 žadatelů. 

 

8) Jak je prováděna a co je obsahem zkoušky profesní kvalifikace? 

Zkouška profesní kvalifikace má dvě části. První část zkoušky je prováděna formou písemného testu a druhá část zkoušky je prováděna kombinací praktické a ústní zkoušky, která je založena na správném popisu řešení konkrétních dvou žadatelem vylosovaný otázek/situací.

9) Jak je prováděna písemná část zkoušky, tedy test?

Písemný test obsahuje 30 otázek, které jsou vybrány stanoveným způsobem autorizovaným zkušebním komisařem, z celkového počtu 150 otázek. Na vyplnění testu je stanoven časový limit max. 45 minut. K úspěšnému vykonání písemné zkoušky je nutné, aby žadatel zodpověděl nejméně 80%, to je 24 otázek z 30-ti otázek správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro vykonání druhé části zkoušky, tj. ústní a praktické. Otázky testu jsou zaměřeny na kritéria jako jsou: provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních systémů, uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a aplikování právních základů bezpečnostní činnosti atd. 

10) A jak je prováděna praktická a ústní část zkoušky? 

Ústní a praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Žadatel musí vyřešit dvě typové situce vždy jednu ze skupiny otázek A a jednu ze skupiny otázek B z celkového souboru 34 typových situací. V průběhu zkoušky mohou členové zkušební komise klást doplňující otázky. Praktická a ústní zkouška trvá maximálně 30 minut. O každé události (konkrétní situaci), která to vyžaduje, musí žadatel učinit služební zápis. Komise vyžaduje, aby žadatel názorně předvedl řešení, používal přímé řeči a příslušné věcné bezpečnostní prostředky a dále aby řádně zdůvodnil právní podstatu věci jeho činnosti. Při řešení situací, které to vyžadují, uvede žadatel příslušné zásady součinnosti s Policií ČR, hasičským záchranným sborem, obecní policií, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními vymezenými osobami.

 

11) Jak se mohu na zkoušky profesní kvalifikace strážný nejlépe připravit?

Pro profesní kvalifikaci strážný a detektiv-koncipient je nejlepší přihlásit se do jednodenního přípravného kurzu a snadněji se tak připravit ke zkoušce profesní kvalifikace.

Pro žadatele, kteří se přihlási ke zkoušce profesní kvalifikace strážný, nebo detektiv koncipient u Mgr. Bc. Milana Veselého, je možné před zkouškou zapůjčení studijních textů v písemné podobě, které obsahují jak otázky a odpovědi pro písemnou část zkoušky (test), tak i pro její ústní/praktickou část.